Kepengurusan PCNU Kabupaten Malang

  • Beranda
  • Kepengurusan PCNU Kabupaten Malang

Mustasyar

KH. M. Bashori Alwi
KH. Ahmad Dahlan Ghoni
KH. A. Farihin Muhsan
KH. Nur Ismail
KH. Abdullah
KH. HM. Bibit Suprapto, SH. M.Si
KH. Mohammad Mansyur, SH
Drs. KH. Sholihin Mahfudz, M.Ag
KH. M. Munir

Syuriyah

Rais
KH. M. Maftuh Said

Wakil Rais
Drs. KH. Fadiol Hija
Prof. Dr. Masykuri Bakri, M.Si
KH. Zainul Arifin, S.Pd.I
KH. Yusuf Muhtadi
Drs. KH. M. Buchori Amin, M.Si
KH. Abdul HaqKH. Ghozali Asy'ari
KH. Muhajir Syamsuri
Drs. H. Sjaiful Effendi, M.Si

Katib
Drs. KH. Imam Sibaweh

Wakil Katib
Drs. KH. Khoirul Hafidz Fanani, M.Hi
Drs. KH. Kholisin
Drs. H. Abdul Mujib Syadzili, M.Si
KH. Son'ani Mahfudz
H. Fatchullah, SH
Drs. H. Ode Saeni Al Idrus, M.Ag
Drs. H. Nur Hadi
Drs. H. Ali Ashari, M.Pd
KH. Muhaimin

A'wan
KH. Mudhoffir Murtadlo
KH. Masdar
KH. Mohammad Ibrohim Ammari
KH. Arwani Junaidi
Kyai Syamsul Arifin
M. Didik Hermanto, SE
KH. Ahmad Qotadah
Drs. H. Mohammad Aly Makky

Tanfidziyah

Ketua
dr. H. Umar Usman, MM

Wakil Ketua
KH. Imam Ma'ruf, S.Pd
Drs. M. Misbahuddin, SH, S.Pd, MM, M.Pd.I
KH. Syamsul Arifin, M.MPd
KH. Qomaruddin, S.Pd.I
H. Pamuji
Dr. H. Mohammad Hanief, M.Pd
H. Noor Shodiq Askandar, SE, MM
Drs. H. Imam Turmudi, M.Ag
Drs. Syaiful Arifin

Sekretaris
Abdul Holik, SH

Wakil Sekretaris
Drs. Nur Qomari, M.Si
M. Yusuf Azwar, MM
Drs. H. Tajoell Arifin, MM
Nazrul Marwazi, S.Pd.I
M. Taufik, S.Pd.I
Suhaimi Arief
Abdul Qodir Hamid, SH
Muslihin, M.MPd
H. Hasan Bisri, M.Pd

Bendahara
H. Dhiaur Rahman, SE
Dr. KH. Muflih Zamakhsari
H. Abdul Halim
Drs. Mohammad Sonhaj